• 1 truck vehicle, 1 pup figure, 1 mini vehicle, 1 recycling bin, 1 instruction sheet